Gizlilik Politikası

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

Kurumsal web sitemiz (www.goldsit.com.tr ) ve internet alışveriş sitemiz Goldsit Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği bizler için büyük önem taşır.

Goldsit Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Müşterilerimize ait  tüm kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Sosyal medya veya CV'lerin direkt olarak şirketimizin e-mail adresine gelmesi yoluyla bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi elden yaptığınız iş başvuruları ve şirketimizde doldurulan formlar  ile  iletilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır. İş başvurusu olarak tarafımıza ulaşan veriler ileride oluşabilecek kadrolar düşünülerek muhafaza edilmektedir.

Kişisel bilgilerini tuttuğumuz tüm bireyler bu prensip kapsamında değerlendirilirler. Bu bireyler müşteri, geçici süreli çalışan, belirsiz süreli şirket çalışanı, aday, danışman, herhangi bir gerçek kişi olabilir.

Goldsit Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Kişisel bilgileriniz en hassas şekilde korunmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi;

Bu metnin hedef kitlesi, Goldsit Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşterileri, şirket çalışanları veya iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları, ziyaretçilerimiz, müşteri ve internet sayfamızın kullanıcıları,  şirketimiz ile mal ve hizmet işbirliği yapan kurum ve tüm gerçek kişilerdir.

 

Bu verilerin içeriği nedir?

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

• Müşterilerimiz için ; Adı-Soyadı, telefonu, adresi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, güvenlik maksatlı kamera kayıtları.

• Çalışanlar için; Kimlik bilgileri, özlük bilgileri, aile bireylerine ait bilgiler, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, banka hesap numarası.

• Ziyaretçiler için; fiziksel mekân / şirket içi güvenlik görüntü kaydı,

• Ticari ilişkilerde bulunduğumuz müşteriler için; Tedarikçi, altyüklenici firmaların ticari gereklilikler nedeni ile mali bilgileri, banka ve hesap numaraları, imza sirküleri, fatura bilgileri, vergi dairesi ve vergi numaraları.

• İş başvurusu yapan adaylar için; Pozisyon / unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, kişisel bilgilerini içeren iş başvuru formu ve veya CV si. İşe alınması durumunda ise; çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar,  SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, askerlik durum bilgisi vb. veriler.

 

Veri toplamanın amaçları ve hukuki sebepleri;

 

• Müşterilerimize ait bilgileri faturanın kesilip, sevkiyatın yapılabilmesi maksadıyla kaydedilmektedir. İş ilişkisinin süreklilik arzetmesi ve mali yükümlülükler sebebiyle müşteri tarafından verilen kişisel verilerin şirketimiz bünyesinde saklanmaktadır.

• Kamera kayıtları ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin  şirketlerimizin kullanımda olan tüm lokasyonlarının fiziki güvenlik ve denetiminin yapılması için gerekmektedir.

• Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini İş Kanunu, SGK kayıtları, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği yürütülecek idari operasyonlar için kaydetmekle yükümlüyüz.

• Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini medeni durumunu, sağlık bilgilerini, adli sicil durumunu   deneyimlerini, eğitim bilgilerini, yetkinliklerini, adres bilgilerini,  iş başvurularını değerlendirmek üzere insan kaynakları işe alım süreçleri için;

• İSG açısından iş birliği yapmaya uygunluğunun kontrolü amacıyla,

• Şirketimiz ile iş ilişkisinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla,

• Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali verilerini, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz gerekçesiyle, yapılmışsa sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması için ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle toplamaktayız.

 

Şirketimize verileriniz hangi yolla gelmektedir?

 

Şirketimizin mail adresine iletilen elektronik gönderiler, sosyal medya, internet alışverişlerinde girilen müşteri bilgileri,  bizzat şahsen yapmış olduğunuz başvurular, ziyaretler,  şirketimizde  veya şirketimize bağlı lokasyonlarda doldurulan basılı formlar aracılığıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yasal düzenlemelerle yetkili kılınmış yerlerle, kimlik bilgileri ve benzeri kişisel verileriniz talep halinde veya periyodik olarak ilgili mercilerle paylaşırız. (SGK bildirgeleri, Emniyet bildirimleri vb.)

Ayrıca, mahkeme kararı ile veya bir kanunla açıkça yetkili kılınmış kişi veya idari merciler ile paylaşılacaktır.

Bunun dışında, yetkili bankalar, kredi, risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler vergi ve benzeri danışmanlar, denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile sınırlı olarak bilgi paylaşımı yapılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

 

Kişisel verileriniz, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise, kişi veya kurum arasındaki ilişkinin gereği olarak yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriler saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise, bir yükümlülüğü gerektirmiyorsa verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

 

Şirketimize başvurmak suretiyle KVKK nın ilgili maddesi uyarınca;

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

 

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Goldsit Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi www.meklas.com sayfasındaki adreslerine yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “AKÇALAR MH 9. Caddesi D:NO:2A/1, 16159 Nilüfer/BURSA) “adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı olarak veya kvkk@goldsit.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Goldsit Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecektir.

Goldsit Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

Kurumsal web sitemiz (www.goldsit.com.tr ) ve internet alışveriş sitemiz Altınmas Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği bizler için büyük önem taşır.

Altınmas Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.. olarak, siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Müşterilerimize ait  tüm kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Sosyal medya veya CV'lerin direkt olarak şirketimizin e-mail adresine gelmesi yoluyla bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi elden yaptığınız iş başvuruları ve şirketimizde doldurulan formlar  ile  iletilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır. İş başvurusu olarak tarafımıza ulaşan veriler ileride oluşabilecek kadrolar düşünülerek muhafaza edilmektedir.

Kişisel bilgilerini tuttuğumuz tüm bireyler bu prensip kapsamında değerlendirilirler. Bu bireyler müşteri, geçici süreli çalışan, belirsiz süreli şirket çalışanı, aday, danışman, herhangi bir gerçek kişi olabilir.

Altınmas Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Kişisel bilgileriniz en hassas şekilde korunmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi;

Bu metnin hedef kitlesi, Altınmas Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. müşterileri, şirket çalışanları veya iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları, ziyaretçilerimiz, müşteri ve internet sayfamızın kullanıcıları,  şirketimiz ile mal ve hizmet işbirliği yapan kurum ve tüm gerçek kişilerdir.

 

Bu verilerin içeriği nedir?

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

• Müşterilerimiz için ; Adı-Soyadı, telefonu, adresi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, güvenlik maksatlı kamera kayıtları.

• Çalışanlar için; Kimlik bilgileri, özlük bilgileri, aile bireylerine ait bilgiler, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, banka hesap numarası.

• Ziyaretçiler için; fiziksel mekân / şirket içi güvenlik görüntü kaydı,

• Ticari ilişkilerde bulunduğumuz müşteriler için; Tedarikçi, altyüklenici firmaların ticari gereklilikler nedeni ile mali bilgileri, banka ve hesap numaraları, imza sirküleri, fatura bilgileri, vergi dairesi ve vergi numaraları.

• İş başvurusu yapan adaylar için; Pozisyon / unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, kişisel bilgilerini içeren iş başvuru formu ve veya CV si. İşe alınması durumunda ise; çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar,  SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, askerlik durum bilgisi vb. veriler.

 

Veri toplamanın amaçları ve hukuki sebepleri;

 

• Müşterilerimize ait bilgileri faturanın kesilip, sevkiyatın yapılabilmesi maksadıyla kaydedilmektedir. İş ilişkisinin süreklilik arzetmesi ve mali yükümlülükler sebebiyle müşteri tarafından verilen kişisel verilerin şirketimiz bünyesinde saklanmaktadır.

• Kamera kayıtları ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin  şirketlerimizin kullanımda olan tüm lokasyonlarının fiziki güvenlik ve denetiminin yapılması için gerekmektedir.

• Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini İş Kanunu, SGK kayıtları, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği yürütülecek idari operasyonlar için kaydetmekle yükümlüyüz.

• Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini medeni durumunu, sağlık bilgilerini, adli sicil durumunu   deneyimlerini, eğitim bilgilerini, yetkinliklerini, adres bilgilerini,  iş başvurularını değerlendirmek üzere insan kaynakları işe alım süreçleri için;

• İSG açısından iş birliği yapmaya uygunluğunun kontrolü amacıyla,

• Şirketimiz ile iş ilişkisinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla,

• Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali verilerini, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz gerekçesiyle, yapılmışsa sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması için ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle toplamaktayız.

 

Şirketimize verileriniz hangi yolla gelmektedir?

 

Şirketimizin mail adresine iletilen elektronik gönderiler, sosyal medya, internet alışverişlerinde girilen müşteri bilgileri,  bizzat şahsen yapmış olduğunuz başvurular, ziyaretler,  şirketimizde  veya şirketimize bağlı lokasyonlarda doldurulan basılı formlar aracılığıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yasal düzenlemelerle yetkili kılınmış yerlerle, kimlik bilgileri ve benzeri kişisel verileriniz talep halinde veya periyodik olarak ilgili mercilerle paylaşırız. (SGK bildirgeleri, Emniyet bildirimleri vb.)

Ayrıca, mahkeme kararı ile veya bir kanunla açıkça yetkili kılınmış kişi veya idari merciler ile paylaşılacaktır.

Bunun dışında, yetkili bankalar, kredi, risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler vergi ve benzeri danışmanlar, denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile sınırlı olarak bilgi paylaşımı yapılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

 

Kişisel verileriniz, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise, kişi veya kurum arasındaki ilişkinin gereği olarak yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriler saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise, bir yükümlülüğü gerektirmiyorsa verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

 

Şirketimize başvurmak suretiyle KVKK nın ilgili maddesi uyarınca;

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

 

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Altınmas Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi www.meklas.com sayfasındaki adreslerine yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “AKÇALAR MH 9. Caddesi D:NO:2A/1, 16159 Nilüfer/BURSA) “adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı olarak veya kvkk@goldsit.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Altınmas Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecektir.

Altınmas Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

Kurumsal web sitemiz (www.goldsit.com.tr ) ve internet alışveriş sitemiz Tuğral Mobilya Sanayii Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği bizler için büyük önem taşır.

Tuğral Mobilya Sanayii Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ. olarak, siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Müşterilerimize ait  tüm kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Sosyal medya veya CV'lerin direkt olarak şirketimizin e-mail adresine gelmesi yoluyla bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi elden yaptığınız iş başvuruları ve şirketimizde doldurulan formlar  ile  iletilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır. İş başvurusu olarak tarafımıza ulaşan veriler ileride oluşabilecek kadrolar düşünülerek muhafaza edilmektedir.

Kişisel bilgilerini tuttuğumuz tüm bireyler bu prensip kapsamında değerlendirilirler. Bu bireyler müşteri, geçici süreli çalışan, belirsiz süreli şirket çalışanı, aday, danışman, herhangi bir gerçek kişi olabilir.

Tuğral Mobilya Sanayii Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ. bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Kişisel bilgileriniz en hassas şekilde korunmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi;

Bu metnin hedef kitlesi, Tuğral Mobilya Sanayii Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ. müşterileri, şirket çalışanları veya iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları, ziyaretçilerimiz, müşteri ve internet sayfamızın kullanıcıları,  şirketimiz ile mal ve hizmet işbirliği yapan kurum ve tüm gerçek kişilerdir.

 

Bu verilerin içeriği nedir?

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

• Müşterilerimiz için ; Adı-Soyadı, telefonu, adresi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, güvenlik maksatlı kamera kayıtları.

• Çalışanlar için; Kimlik bilgileri, özlük bilgileri, aile bireylerine ait bilgiler, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, banka hesap numarası.

• Ziyaretçiler için; fiziksel mekân / şirket içi güvenlik görüntü kaydı,

• Ticari ilişkilerde bulunduğumuz müşteriler için; Tedarikçi, altyüklenici firmaların ticari gereklilikler nedeni ile mali bilgileri, banka ve hesap numaraları, imza sirküleri, fatura bilgileri, vergi dairesi ve vergi numaraları.

• İş başvurusu yapan adaylar için; Pozisyon / unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, kişisel bilgilerini içeren iş başvuru formu ve veya CV si. İşe alınması durumunda ise; çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar,  SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, askerlik durum bilgisi vb. veriler.

 

Veri toplamanın amaçları ve hukuki sebepleri;

 

• Müşterilerimize ait bilgileri faturanın kesilip, sevkiyatın yapılabilmesi maksadıyla kaydedilmektedir. İş ilişkisinin süreklilik arzetmesi ve mali yükümlülükler sebebiyle müşteri tarafından verilen kişisel verilerin şirketimiz bünyesinde saklanmaktadır.

• Kamera kayıtları ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin  şirketlerimizin kullanımda olan tüm lokasyonlarının fiziki güvenlik ve denetiminin yapılması için gerekmektedir.

• Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini İş Kanunu, SGK kayıtları, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği yürütülecek idari operasyonlar için kaydetmekle yükümlüyüz.

• Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini medeni durumunu, sağlık bilgilerini, adli sicil durumunu   deneyimlerini, eğitim bilgilerini, yetkinliklerini, adres bilgilerini,  iş başvurularını değerlendirmek üzere insan kaynakları işe alım süreçleri için;

• İSG açısından iş birliği yapmaya uygunluğunun kontrolü amacıyla,

• Şirketimiz ile iş ilişkisinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla,

• Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali verilerini, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz gerekçesiyle, yapılmışsa sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması için ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle toplamaktayız.

 

Şirketimize verileriniz hangi yolla gelmektedir?

 

Şirketimizin mail adresine iletilen elektronik gönderiler, sosyal medya, internet alışverişlerinde girilen müşteri bilgileri,  bizzat şahsen yapmış olduğunuz başvurular, ziyaretler,  şirketimizde  veya şirketimize bağlı lokasyonlarda doldurulan basılı formlar aracılığıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yasal düzenlemelerle yetkili kılınmış yerlerle, kimlik bilgileri ve benzeri kişisel verileriniz talep halinde veya periyodik olarak ilgili mercilerle paylaşırız. (SGK bildirgeleri, Emniyet bildirimleri vb.)

Ayrıca, mahkeme kararı ile veya bir kanunla açıkça yetkili kılınmış kişi veya idari merciler ile paylaşılacaktır.

Bunun dışında, yetkili bankalar, kredi, risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler vergi ve benzeri danışmanlar, denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile sınırlı olarak bilgi paylaşımı yapılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

 

Kişisel verileriniz, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise, kişi veya kurum arasındaki ilişkinin gereği olarak yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriler saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise, bir yükümlülüğü gerektirmiyorsa verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

 

Şirketimize başvurmak suretiyle KVKK nın ilgili maddesi uyarınca;

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

 

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Tuğral Mobilya Sanayii Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi www.meklas.com sayfasındaki adreslerine yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “AKÇALAR MH 9. Caddesi D:NO:2A/1, 16159 Nilüfer/BURSA) “adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı olarak veya kvkk@.goldsit.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Tuğral Mobilya Sanayii Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecektir.

Tuğral Mobilya Sanayii Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ.
 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

Kurumsal web sitemiz (www.goldsit.com.tr ) ve internet alışveriş sitemiz Goldsit Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği bizler için büyük önem taşır.

Goldsit Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Müşterilerimize ait  tüm kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Sosyal medya veya CV'lerin direkt olarak şirketimizin e-mail adresine gelmesi yoluyla bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi elden yaptığınız iş başvuruları ve şirketimizde doldurulan formlar  ile  iletilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır. İş başvurusu olarak tarafımıza ulaşan veriler ileride oluşabilecek kadrolar düşünülerek muhafaza edilmektedir.

Kişisel bilgilerini tuttuğumuz tüm bireyler bu prensip kapsamında değerlendirilirler. Bu bireyler müşteri, geçici süreli çalışan, belirsiz süreli şirket çalışanı, aday, danışman, herhangi bir gerçek kişi olabilir.

Goldsit Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Kişisel bilgileriniz en hassas şekilde korunmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi;

Bu metnin hedef kitlesi, Goldsit Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.  müşterileri, şirket çalışanları veya iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları, ziyaretçilerimiz, müşteri ve internet sayfamızın kullanıcıları,  şirketimiz ile mal ve hizmet işbirliği yapan kurum ve tüm gerçek kişilerdir.

 

Bu verilerin içeriği nedir?

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

• Müşterilerimiz için ; Adı-Soyadı, telefonu, adresi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, güvenlik maksatlı kamera kayıtları.

• Çalışanlar için; Kimlik bilgileri, özlük bilgileri, aile bireylerine ait bilgiler, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, banka hesap numarası.

• Ziyaretçiler için; fiziksel mekân / şirket içi güvenlik görüntü kaydı,

• Ticari ilişkilerde bulunduğumuz müşteriler için; Tedarikçi, altyüklenici firmaların ticari gereklilikler nedeni ile mali bilgileri, banka ve hesap numaraları, imza sirküleri, fatura bilgileri, vergi dairesi ve vergi numaraları.

• İş başvurusu yapan adaylar için; Pozisyon / unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, kişisel bilgilerini içeren iş başvuru formu ve veya CV si. İşe alınması durumunda ise; çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar,  SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, askerlik durum bilgisi vb. veriler.

 

Veri toplamanın amaçları ve hukuki sebepleri;

 

• Müşterilerimize ait bilgileri faturanın kesilip, sevkiyatın yapılabilmesi maksadıyla kaydedilmektedir. İş ilişkisinin süreklilik arzetmesi ve mali yükümlülükler sebebiyle müşteri tarafından verilen kişisel verilerin şirketimiz bünyesinde saklanmaktadır.

• Kamera kayıtları ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin  şirketlerimizin kullanımda olan tüm lokasyonlarının fiziki güvenlik ve denetiminin yapılması için gerekmektedir.

• Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini İş Kanunu, SGK kayıtları, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği yürütülecek idari operasyonlar için kaydetmekle yükümlüyüz.

• Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini medeni durumunu, sağlık bilgilerini, adli sicil durumunu   deneyimlerini, eğitim bilgilerini, yetkinliklerini, adres bilgilerini,  iş başvurularını değerlendirmek üzere insan kaynakları işe alım süreçleri için;

• İSG açısından iş birliği yapmaya uygunluğunun kontrolü amacıyla,

• Şirketimiz ile iş ilişkisinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla,

• Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali verilerini, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz gerekçesiyle, yapılmışsa sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması için ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle toplamaktayız.

 

Şirketimize verileriniz hangi yolla gelmektedir?

 

Şirketimizin mail adresine iletilen elektronik gönderiler, sosyal medya, internet alışverişlerinde girilen müşteri bilgileri,  bizzat şahsen yapmış olduğunuz başvurular, ziyaretler,  şirketimizde  veya şirketimize bağlı lokasyonlarda doldurulan basılı formlar aracılığıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yasal düzenlemelerle yetkili kılınmış yerlerle, kimlik bilgileri ve benzeri kişisel verileriniz talep halinde veya periyodik olarak ilgili mercilerle paylaşırız. (SGK bildirgeleri, Emniyet bildirimleri vb.)

Ayrıca, mahkeme kararı ile veya bir kanunla açıkça yetkili kılınmış kişi veya idari merciler ile paylaşılacaktır.

Bunun dışında, yetkili bankalar, kredi, risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler vergi ve benzeri danışmanlar, denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile sınırlı olarak bilgi paylaşımı yapılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

 

Kişisel verileriniz, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise, kişi veya kurum arasındaki ilişkinin gereği olarak yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriler saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise, bir yükümlülüğü gerektirmiyorsa verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

 

Şirketimize başvurmak suretiyle KVKK nın ilgili maddesi uyarınca;

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

 

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Goldsit Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi www.meklas.com sayfasındaki adreslerine yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “AKÇALAR MH 9. Caddesi D:NO:2A/1, 16159 Nilüfer/BURSA) “adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı olarak veya kvkk@goldsit.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Goldsit Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecektir.

Goldsit Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.